Garantija

Šie garantijas noteikumi ir spēkā attiecībā uz visiem Canon izstrādājumiem, kas pārdoti un kurus lieto pircēji.

EWS (Eiropas garantijas sistēma)

Canon un EWS dalībnieki garantē, ka šī izstrādājuma tehniskais nodrošinājums būs labā darba kārtībā visa garantijas perioda laikā. Gadījumā, ja garantijas perioda laikā tiek konstatēti kādi tehniskā nodrošinājuma defekti, to remonts tiek izdarīts bez maksas Canon pilnvarotā servisa centrā EWS dalībvalstīs.

EWS bezmaksas remontu var saņemt, vienīgi uzrādot šo garantijas karti kopā ar oriģinālo pavadzīmi/kases čeku, ko izsniegusi pircējam tirdzniecības organizācija.

Garantija ir spēkā, VIENĪGI ja garantijas kartē vai pirkuma čekā ir norādītas šādas ziņas:

(a) pircēja vārds, uzvārds vai nosaukums;

(b) tirdzniecības organizācijas nosaukums un adrese;

(c) nopirktā izstrādājuma modeļa nosaukums un sērijas numurs (ja tāds ir); un

(d) pirkuma datums.

Canon saglabā tiesības atteikt garantijas remontu, ja šī informācija nav pilnīga, vai arī pēc izstrādājuma pirkšanas datuma to ir svītrojis vai izmainījis pircējs. Canon saglabā arī tiesības defektīvā izstrādājuma remontēšanas vietā aizvietot to ar citu ekvivalentu un kvalitātes ziņā tādu pašu vai līdzīgu izstrādājumu.

Iegādājoties preci Patērētājam (fiziska persona, kura iegādājas preci nolūkam, kas nav saistīts ar tās profesionālo vai saimniecisko darbību), tad Garantija ir spēkā 24 mēnešus no Preces iegādes datuma saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.

Garantijas remonts tiek izdarīts pilnvarotajos Canon servisa centros. Galveno servisa centru adreses dotas Canon interneta lapā.

Visas izmaksas par izstrādājuma drošu nogādāšanu uz Canon servisa centru un no tā sedz pircējs. Ja izstrādājums ir ievests valstī, kurā nedarbojas EWS garantija un kas neakceptē garantijas karti, tad, lai saņemtu garantijas remontu, izstrādājums jānogādā atpakaļ tajā valstī, kurā tas tika pirkts.

Canon un EWS dalībnieku garantija neattiecas uz sekojošo:

• Detaļu periodiska pārbaude, tehniskā apkope un remonts vai nomaiņa parastā nolietojuma dēļ.

• Izejmateriāli.

• Jebkura programmatūra.

• Tādu modifikāciju izraisīti defekti, kas izdarīti bez Canon apstiprinājuma.

• Canon servisa centriem radušās izmaksas, kas saistītas ar pielāgojumu vai modifikāciju izdarīšanu izstrādājumā atbilstoši valsts tehniskajiem vai drošības standartiem vai noteikumiem, vai jebkuras citas izmaksas, lai pielāgotu izstrādājumu jebkuriem noteikumiem, kas izmainījušies kopš izstrādājuma piegādes.

• Zaudējumi, kas radušies izstrādājuma neatbilstības dēļ valsts standartiem vai noteikumiem citā valstī nekā pirkuma izdarīšanas valsts.

Garantijas remonts nepienākas, ja bojājumus vai defektus izraisījuši šādi apstākļi:

• Nepareiza lietošana, pārmērīga lietošana vai izstrādājuma ekspluatācija vai darbināšana tādā veidā, kas neatbilst lietošanas pamācībās un/vai atbilstošajos lietotāja dokumentos dotajām instrukcijām (piem., nepareiza glabāšana, nomešana zemē un pārmērīgs trieciens).

• Korozija, netīrumi, ūdens vai smiltis.

• Remonti, modifikācijas vai tīrīšanas darbi, kas izdarīti Canon nepilnvarotā servisa centrā.

• Tādu rezerves daļu, programmatūras vai izejmateriālu (piem., tinte, papīrs, toneris vai baterijas) lietošana, kas nav saderīgi ar izstrādājumu. Saderība ir garantēta, lietojot Canon ieteiktos izejmateriālus.

• Izstrādājuma pieslēgšana tādai iekārtai, kurai pieslēgšanu nav apstiprinājis Canon.

• Izstrādājuma neadekvāta iepakojums, nogādājot to atpakaļ pilnvarotā Canon servisa centrā.

• Nelaimes gadījumi, katastrofas vai jebkurš cits iemesls ārpus Canon kontroles iespējām, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar zibeni, plūdiem, ugunsgrēku, masu nekārtībām un nepienācīgu vēdināšanu.

Remonts varētu aizkavēties, ja tas tiek izdarīts citā valstī nekā pirkuma izdarīšanas valsts, jo izstrādājums vēl netiek tirgots šajā valstī vai arī tiek tirgots vienīgi konkrētai valstij piemērotā uzbūvē. Tādējādi zināmas izstrādājuma rezerves detaļas varētu nebūt noliktavā remonta izdarīšanas valstī.

Pircējs ir atbildīgs par jebkuru programmatūras failu un programmu rezerves kopiju izgatavošanu un saglabāšanu pirms remonta un to atjaunošanu pēc remonta.

Šī garantija nemazina pircēja likumīgās tiesības, kas paredzētas attiecīgos spēkā esošos vietējos likumos, nedz arī pircēja tiesības pret tirdzniecības organizāciju, kas izriet no pirkuma – pārdevuma līguma. Ja nepastāv attiecīgi vietējie likumi, tad šī garantija ir pircēja vienīgais un ekskluzīvais tiesību aizsardzības līdzeklis, un Canon vai tās meitas uzņēmumi vai citi EWS dalībnieki nebūs atbildīgi par nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem par jebkuru tieši vai netieši izteiktu šī izstrādājuma garantiju pārkāpšanu.

Pilnīgu informāciju par konkrētā valstī piedāvāto garantiju var uzzināt Canon Business Center

Šie garantijas noteikumi ir spēkā attiecībā uz visiem Canon izstrādājumiem, kas pārdoti un kurus lieto pircēji.